Elmi nailiyyətlər

2021-ci ildə Tarix fakültəsinin tarixçi, tarix müəllimliyi, regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq və Amerikaşünaslıq) və Arxeologiya ixtisaslarının  bakalavr pilləsi və magistr səviyyəsi üçün cəmi 3 dərslik, 13 dərs  vəsaiti və 8 monoqrafiya (1-i xaricdə), 2 kitab, 163 məqalə, ondan 130-u respublikada, 33-ü xaricdə nüfuzlu jurnallarda, 3-ü Web of Science (Clarivate Analytics) məlumat bazasında indekslənmiş jurnallarda olmaqla) dərc olunmuşdur. Fakültə əməkdaşları yerli bə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmiş,  bu məruzələr üzrə 29 tezis yerli, 41 tezis beynəlxalq konfrans materiallarında çap edilmişdir.

Web of Science (Clarivate Analytics) məlumat bazasında indekslənmiş jurnallarda nəşr olunmuş məqalələr

 

1

Этнокультурные процессы в Западном Прикаспийском регионе в эпоху Великого переселения народов  

International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2021, 05 (97), pp. 380-385 Scopus, http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-97-62https://dx.doi.org/10.15863/TAS

T.e.d., dosent

Tarix Dostiyev

http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-97- 2https://dx.doi.org /10.15863/TAS İSSN 2308-4944

2

Посудное стекло cредневекового города Шамкир раннеисламского периода //

Поволжская археология, 2021, № 2, с. 18-31(Scopus, Web Science Group / Clarivate Analytics,  DOI: https://doi.org/10.24852/pa2021.2.36.18.31)

T.e.d.. dosent

Tarix Dostiyev

https://drive.google.com/file/d/1PbFSWVbM0K0hTNd2d1ApUFa2ggMNxxCH/view2

3

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI COĞRAFYASINA YÖNELİK RUS PLANLARI BAĞLAMINDA İSTANBUL VE SYKES-PİCOT ANLAŞMALARI

Tarih İncelemeleri Dergisi(Ankara)  01.07.2021, s.s. 287-316

DOI: 10.18513/egetid.974621

T.ü.f.d.

Zərifə Nəzirli (həmmüəllif)

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1892528

s/s

Məqalə

jurnal

Müəllif

Link/İSSN

1

“Moon cult” on Ancient Monuments of Azerbaijan.

History Research (HISTORI). ISSN Print: 2376-6700; ISSN Onlin:2376-6719

Dosent İradə Avşarova

http://www.historyresearch.net

2

 Traces of the "Sun" belief in the tombs of the bronze age of Azerbaijan. //..

Universidad y Sociedad [online]. 2021, vol.12, n.6, pp.278-281.  Epub 02-Dic-2020. ISSN 2218-3620 /Universidad de Cienfuegos. Carretera a Rodas, Km 3 1/2. Cuatro Caminos. Cienfuegos. Cuba 

Dosent İradə Avşarova

http:// http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2218-3620&lng=es&nrm=isoscielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2218--3620&lng=es&

1

Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference Scıence And Practıce: Implementatıon To Modern Socıety

Manchester, Great Brıtaın.18-19.04.2021. A Review Of Historical Events In The Works Of Nizami Ganjavi.p.534-538

Professor Sevda Süleymanova

https://interconf.top/documents/2021.04.18-19.pdf

4

Proceedings of the 2nd ınternational scientific and practical conference experımental and theoretıcal research ın modern scıence

Kıshınev, Moldova.26-28.03.2021.p.276-280

Professor Sevda Süleymanova

https://interconf.top/documents/2021.03.26-28.pdf

5

Strateji silahların məhdudlaşdırılması sahəsində Rusiya-ABŞ əməkdaşlığı

“Bilimsel Araştırmalar”. Ankara, Türkiyə, 2021

Dosent

Sitarə Mustafayeva

https://elger-etm.com/jurnal/arxiv-jurnal/92blmsel-arastrmalar

6

FACTORS DETERMINING THE ESTABLISHMENT

OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE

Scientific Collection İnterconf Global and regional aspects of sustainabledevelopment.4-5.05.2021.N 51, Copenhagen

T.ü.f.d

İskəndərova Samudə

Scientific Publishing Center «InterConf»

E-mail: info@ interconf.top

URL: https://www.interconf.top

7

Soviet government's policy in the field of higher education in the Azerbaijan SSR (1920-1930)  // The X International Scientific Symposium dedicated to the 880th anniversary of Nizami Ganjavi .“Science and Education: yesterday, today, tomorrow”.

23 January 2021  Stockholm, Sweden, səh.259-262

Sevda İsmayılova

file///C:/Users/Giqabyte/Downloads/nizami-gncvi-sempozyum-2021-tam_compressed,pdf

8

Qasim bəy Zakirin əsərlərində Qarabağin erməniləşdirilməsi  məsələsinin əksi  // The XV International Scientific Symposium  . “Intercultural Relations in the Modern World" Proceedings Book. 

26 June 2021  Kars / Turkey  – Tehran / İslamic Republic of İran, səh.150-155  )

Sevda İsmayılova

file:///C:/Users/Giqabyte/Downloads/xv-symposium-pdf-e-book_pdf1%20(1).pdf

9

Reflection of the historical of Azerbaijan in the XIX century in the üork “The unlucky young man” by Abdullahim bey Haqverdiyev”.

Numanities sceience current issues: İnteruniversity collection of Drohobyeh İvan Franko State Pedagogical University Young Scientists Rescareh Papers. Ukraine, İSSEDE 42.Volume 1.2021, s. 178-183 

Sevda İsmayılova

https://doi.org/10.24919/2308-4863/42-1-23

10

The eastern plan ”of Baku soviet in 1917-1918”

Turkiye, Amasya, 15 noyabr , 2021, s. 

Xosqədəm İslam

www.ataturk-kongresi-the 9th-international-congress-on ataturk-12-15

11

 “The Caucasus  and its neighbors-toward the future.”

 

Turkiye, Sivas,  17 sentyabr, 2021,

Xosqədəm İslam

www.atam.gov.tr\nutuk\sivas-kongresi-aciliyor/

13

“To Whom belongs the Land? Confrontation in Karabakh: On the Origin of the Albanian Arsacids  Dynasty”

Voice of the Publisher Norveç, March 12, 2021

Təhminə Aslanova

Ramin Əlizadə

https//www/scrip.journal/paper information n.aspx?paperid=107705)

2021-ci ildə nəşr olunmuş dərslik və monoqrafiyalar (xaricdə)

s/s

Kafedra

Nəşr edilmiş dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya

     

 

Qədim dünya və orta əslər tarixi kafedrası

Махмудов Я.М, Наджафли Г.Дж.  Игры великих держав по созданию армянского государства на территории Азербайджана. Бишкек: «Улуу Тоолор», 2021. - 392 с.)

2021-ci ildə nəşr olunmuş dərslik və monoqrafiyalar (respublikada)

s/s

Kafedra

Nəşr edilmiş dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya

 

Tarix fakültəsi

 Qarabağ Azərbaycandır. Zəfər epopeyası. Bakı, “Azəri Poliqrafiya” nəşriyyatı, 2021. -  38 ç.v. (kollektiv monoqrafiya)

     

1

Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası

1.Dostiyev Tarix. Arxeologiya. Dərslik. Bakı: “Elm və təhsil”, 2021. - 396 səh.

2.İsmayılzadə Qüdrət  Yaxın-uzaq sələflərim. Bakı, Füyuzat, 2021. - 284 səh

2

Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası

Arzu Məmmədova. Şəki: ən qədim zamanlardan günümüzədək. Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Kollektiv monoqrafiya (həmmüəllif), Bakı,  “Turxan”, 2020. - 708 səh.

3

Qədim dünya və orta əslər tarixi kafedrası

1.    Yaqub Mahmudov.  Şəki: ən qədim zamanlardan günümüzədək. Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Kollektiv monoqrafiya (həmmüəllif), Bakı,  “Turxan”, 2020. -  708 səh.

2.    Evira Lətifova, Şəki: ən qədim zamanlardan günümüzədək. Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Kollektiv monoqrafiya (həmmüəllif), Bakı,  “Turxan”, 2020.- 708 səh.

4

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi

T.ü.f.d. Hüseyn Hüseynli Türkiyə - NATO münasibətləri (1991-2016-cı illər). Monoqrafiya. Bakı, “Adiloğlu” MMC-nin mətbəəsi. - 2021. - 232 səhifə

Dosent Baxışov Məmmədağa

1.    Macarıstanın yeni və müasir tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, “Sabah”. - 2021

2.    Şimali Amerikada istiqlaliyyət mübarizəsi. Dərs vəsaiti.( İskəndərova Samudə ilə həmmüəllif) Bakı, “Elm və təhsil”.-  2021

3.    Brazilyanın yeni və müasir tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, “Elm və təhsil”. -  2021

4.    Amerika ölkələrinin xarici siyasəti”. Proqram.  Bakı. - 2021

T.ü.f.d. İskəndərova Samudə

1.Şimali Amerikada istiqlaliyyət mübarizəsi. Dərs vəsaiti (M.Ə.Baxışovla həmmüəlif)

Əlaqə
AZ 1148, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU, yeni saylı Tədris binası, 8-ci mərtəbə,
Tel.: (012) 5391068 Fax.: (+9942 12)598 33 76 info@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət