Nəcəfova Kəmalə Telman qızı

Nəcəfova Kəmalə Telman qızı

Nəcəfova Kəmalə Telman qızı

Elmi işlər üzrə dekan müavini

Tel.: +(994)12 439-08-37

Email: kamalanajafova@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1969-ci il noyabrın 23-də Tər-tər şəhərində anadan olmuşdur.
1986-cı ildə Tər-tər şəhəri 1 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-cü ildə qəbul imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verdiyi üçün Azərbaycan SSR Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə Kazan Dövlət Universitetinə oxumağa göndərilmişdir.
1992-ci ildə həmin universitetin Tarix fakültəsini bitirmişdir.

1994-1999-cu illərdə Vətən tarix ixtisası üzrə BDU-nun qiyabi aspiranturasında təhsil almışdır.
2015 ildə «Azərbaycan milli azadlıq hərəkatında ziyalıların iştirakı (1901-1918-ci illər) mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertasiya müdafiə edib

2019-cu ildə dosent elmi adını almışdır

2021-ci ildə Mübadilə Proqramda iştirak edib, Türkiyə Cümhuriyyəti, Sivas, Türkiyə Cümhuriyyət Universiteti tərəfindən sertifikat verilib 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992-cu ilədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə Bakı Dövlər Universitetinin Siyasi Tarix (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasına baş laborant vəzifəsinə işə götürülmüşdür 
2000-ci ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında baş laborant,
2009-cu ildən müəllim,

2015-ci ildən baş müəllim,

2019-cu ildən dosent vəzifədində işləyir.

2019-cu ildən Tarix fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavidir (hal-hazıradək)

2020  Tarix fakültəsinin nəzdində " Vətən tarixi" və " Ümumi tarixi" ixtisasları üzrə yaradılmış Dissertasiya Şurasının elmi katibi.

Tarix fakültəsinin magistratura pilləsində "Azərbaycanda yadelli işğalçılara qarşı mübarizə tarixi", "Azərbaycanda ictimai siyasi qüvvələrin mübarizəsi (1917-1920-ci illər)", Jurnalistika, Hüquq fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
50 adda elmi əsəri, o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi», "Azərbaycanda ictimai siyasi qüvvələrin mübarizəsi (1917-1920-ci illər)" fənni üzrə 3 proqramı, 3 dərs vəsaiti nəşr edilmişdir.

MÜKAFATLARI

2019-cu ildə  Bakı Dövlət Universiteti 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Tədqiqat işində XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatında ziyalıların iştirakı mövzusu mühüm yer tutur.
Azərbaycan Milli Hərəkatında Ziyalıların iştirakı (1905-1918-ci illər)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan milli ziyalılarının ictimai siyasi fəaliyyəti tarixindən.// BDU-nun Xəbərləri.Hümanitar elmlər seriyası. № 2, 2007XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ziyalı təbəqəsinin formalaşması və onun yerinə dair baxışlar.// Tarix və onun problemləri, №3, Bakı, 2007

Türk-müsəlmanlara Qarabağda soyqırmısı 1905-196- illərdə. Qarabağ: dünən, buqün və sabah, Elmi-praktik konfransı materialları 1 fəsl, Bakı, 2009 il

Bakı Dövlət Universiteti yaranması Azərbaycan xalqının həyatənda tarixi hadisədir. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətlə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009 il

Azərbaycanda Cumhurriyet düzəninin tarihi və kültürel arka planı. Büyük Devletler kıskacında Bağımsız Azərbaycan (1918-1920) Kültür Sanat Yayıncılıq, 2009 il.

Борьба Азербайджанской интеллигенции за создание национальных школ и подготовки национальных кадров с высшим образованием в начале ХХ века Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi həsr olunmuş benəlxalq elmi konfransın materialları Humanitar elmlər 30-31 oktyab, 2009 il.

Из истории формирования Азербайджанской национальной интеллигенции в конце ХIХ веке. Молодёжь и наука: реальность и будущее.Материалы III Международной научно-практической конференции, Том III. История.Политология.Психология.Фило-софия. Невинномысск, 2010 г.

О понятии интелллигенция, её социальных функциях и ведущей роли в Азербайджанском Национальном движений (1875-1918)  Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı, 2011 N3

Роль Азербайджанской интеллигенции в распространении и развития тюркских идей в начале XX века. Türk dünyası-dünəni və bu günü movzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzə tezislər. 23-24 may, 2011 Bakı

Февральская революция 1917 года в России и Азербайджанская национальная интеллигенция BDU-nun Xəbərlərə Humanitar elmlər seriyas  2012,  N 3

Инородческая политика российского царизма в Северном Азербайджане как один из гоавных факторов зарождения Азербайджанского Национального движения основные этапы и главные направления. Tarix və Onun problemləri 2013 N3.

Роль Азербайджанской интеллигенции в проведении I Общекавказского съезда мусульман в Баку (15-21 апреля 1917 года) . Сборник научных работ Гилея: научный вестник. Выпуск 74 N7 Киев, 2013.

Просветительское движение как идейная основа Азербайджанского Национального движения в последней четверти XIX-начале XX века . BDU-nun Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası 2014 N3

“Место и роль партии «Дифаи» в Азербайджанском национальном движении. Bakı: BUN, 2017, № 1, s.136-145.

Октябрьский переворот 1917 года в России и Северный Азербайджан.// Bakı Unuversiteti Xəbərləri. Humafnitar elmlər seriyası. Bakı, № 3, 2017 s.

Роль интеллигенции в формировании и реализации национального идеала - создании Азербайджанского Демократической Республики.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.62

Роль интеллигенции в формировании и реализации национального идеала в Азербайджане. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, N2, 2018, s. 123-131

Борьба общественно-политических сил в Азербайджане (февраль 1917-апрель 1920 гг.) Посвящаеться  к 100 летию Бакинского Государственного Университета, Баку, 2019, monoqrafiya.

Суть Советского оккупационного режима установленного в Азербайджане после Апрельского переворота 1920. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası N1, 2019.

XX əsrin 20-ci illərində bolşeviklərin Azərbaycanda din əleyhinə siyasəti // BDU Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) N1, 2020, səh, 56-65

Əhməd Ağaoğlunun elmi-publisistik fəaliyyətinin ilk mərhələsi; Paris Dövrü (1888-1894-cü illər) // BDU humanitar elmlər seriyası, N1, 2021, s. 87-99

Əlaqə
AZ 1148, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU, yeni saylı Tədris binası, 8-ci mərtəbə,
Tel.: (012) 5391068 Fax.: (+9942 12)598 33 76 info@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət